J
I
K
A
B
جمعه 24 مرداد 1399 09:22:16
2 مرداد 1398 11:45:34
دومين همايش هم انديشي طرح آمايش استان برگزار شد.

دومين همايش هم انديشي طرح آمايش آذربايجان غربي امروز با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، فرمانداران، مديران، معاونين و جمعي از كارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي، ناصر حضرتي در اين همايش با اشاره به اينكه تدوين سند آمايش استان در مراحل نهايي خود قرار دارد، افزود: تدوين سند آمايش استان كه از ماه ها پيش شروع شده به مراحل نهايي خود نزديك شده و بعد از برگزاري چند نشست تخصصي ديگر، جمع بندي و در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان طرح خواهد شد.

وي با اشاره به نشست هاي پيش رو در رابطه با برنامه آمايش استان گفت: برگزاري همايش با محوريت مباحث اجتماعي، فرهنگي، هنري و رسانه، برگزاري نشست با فعالين اقتصادي، اساتيد دانشگاهي و نخبگان ملي منتسب به آذربايجان غربي از برنامه هاي پيش روي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در جهت تدوين سند آمايش استان است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در ادامه به برخي از اولويت هاي مورد توجه در تدوين برنامه آمايش استان اشاره كرد و گفت: يكي از مهم ترين موضوعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بعد از احيا آن را ارائه كرد، راهبرد توسعه پايدار، متوازن و همه جانبه در جهت برون رفت استان از مدار توسعه نيافتگي است كه اين راهبرد در تدوين سند آمايش نيز مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.

حضرتي اضافه كرد: سند توسعه آذربايجان غربي مصوب 1378 كه در آن بسياري از مباحث بنيادين توسعه مربوط به استان ذكر شده نيز مورد توجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در تدوين برنامه آمايش است.

وي با تاكيد بر ضرورت وحدت و همدلي در جهت هموارسازي مسير توسعه استان افزود: در ارتباط با مطالبه گري براي ارتقاي جايگاه استان و سهم بري شايسته از امكانات كشوري به شدت نيازمند وحدت، همدلي و هم صدايي بويژه در اركان توسعه استان هستيم؛ اختلاف و تشتت آراء و عدم وحدت در مضامين توسعه به شدت خطرناك و سمي مهلك براي توسعه استان است .

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خاطرنشان كرد: امروز دوره ناله و چانه زني هاي موردي براي بهره مندي از امكانات كشوري گذشته و آنچه ما را در اين مسير ياري خواهد كرد، تدوين اسناد توسعه مثل برنامه آمايش و پرهيز جدي از روش هاي ناله و زاري است؛ لذا قابليت ها، موانع، چالش ها و راهبردهاي توسعه نه با ادبيات ناله بلكه هوشمندانه و با اقتدار بايد بيان شود.

حضرتي، نقش مديران را در هموارسازي مسير توسعه استان نيز بسيار پراهميت دانست و افزود: آذربايجان غربي در مسير توسعه، علاوه بر تكميل زيرساخت هاي اساسي، به شدت به وجود مديران توانمند، قانون گرا، اخلاق گرا، جسور و شجاع نيازمند است كه فارغ از گرايشات مختلف، مشفقانه حول محور توسعه متمركز شده و خالصانه تلاش كنند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: استحقاق مردم آذربايجان غربي در بهره مندي از امكانات كشوري بيش از اين ها است و اميد داريم با تدوين سند آمايش و تحقق توسعه پايدار، متوازن و همه جانبه، گام هاي اساسي در جهت حل مشكلات مردم برداشته شود.

 

در ادامه همايش دكتر محمود اولاد مشاور طرح آمايش استان بيان كرد: ابتناء مطالعات از نظريه توسعه (توسعه نهادي و مفاهيمي چون قابليت و آزادي انتخاب)، برخورداري از مدل توسعه (مدل تابع توليد و تحليل عوامل توليد) و دستيابي به سبد آمايش استان از طريق انجام مطالعات مبتني بر ارزيابي و تشريك مساعي با دستگاه ها جهت تدوين سند نهايي از جمله نوآوري هايي است كه در طرح آمايش استان انجام گرفته است.

وي ادامه داد: در 7 سطح مختلف، مطالعاتي در راستاي تشكيل سبد اهداف در طرح آمايش استان انجام شده است.

- آينده نگاري جهاني: در اولين مرحله بر اساس تحليل كلان روندهاي جهاني (مبتني بر مطالعات 10 موسسه آينده پژوهي جهاني) اين كه آينده جهان به چه سمتي در حال حركت است و در اين آينده، ايران و استان آذربايجان غربي چه جايگاهي را مي تواند داشته باشد، همچنين تحليل وضعيت فرامنطقه در سطح 4 كشور همسايه پيراموني استان (تركيه، عراق، آذربايجان و ارمنستان به صورت مرز غيرمستقيم) مطالعاتي صورت پذيرفته است.

- آينده نگاري ملي: در اين سطح بر اساس مطالعات آينده پژوهي ملي و بين المللي صورت گرفته در ارتباط با ايران (گزارش آينده پژوهي مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري، سند برنامه ششم، موسسه مكنزي، پروژه دانشگاه استانفورد و ...)، مطالعه قابليت هاي كلان استان هاي همجوار (آذربايجان شرقي، كردستان و زنجان) و پروژه هاي ملي مرتبط با استان در پيوند با استان هاي ديگر در راستاي تشكيل سبد اهداف، مطالعاتي انجام گرفته است.

-مباني نظري (مبتني بر الگوي توسعه نهادگرايانه) : ايجاد فرصت هاي برابر توسعه درون منطقه اي و استان، شكست تعادل سطح پايين استان، آزادي انتخاب هاي توسعه اي از مجموعه اهداف بر آمده از مباني نظري است.

- اسناد كلان و فرادست ملي: ايجاد زمينههاي بهرهبرداري از منابع طبيعي، استفادۀ مناسب از درآمدهاي ملي و توزيع عادلانۀ فعاليتهاي اقتصادي، ممنوعيت فعاليتهاي آلودهكنندۀ محيط زيست اعم از اقتصادي و غير آن و اتكا بر مزيت‌هاي نسبي و رقابتي با خلق مزيت‌هاي جديد از مجموعه اهداف برآمده از اسناد كلان و فرادست ملي است.

- مجموعه اهداف كلان منشعب از تحليل بيست گزاره كليدي در توسعه استان: رفع انزواي فضايي - عملكردي استان، انسجام بخشي به ساختار فضايي استان، بهره مندي از موقعيت دروازه اي استان، تقويت پيوندهاي درون استاني، تقويت نقش  و عملكرد ملي و منطقه اي شهر اروميه در شمال غرب كشور، باز تعريف شبكه همكاري تعاملي بين اروميه و تبريز مبتني بر رابطه برد- برد، افزايش سهم اقتصاد استان از اقتصاد ملي، تغيير نقش تك بعدي استان (كشاورزي) به اقتصاد چند بعدي، احياي اكولوژيك درياچه اروميه، تعادل بخشي ميان ظرفيت جمعيتي و توان اقتصادي استان از مجموعه اهداف كلان منشعب از تحليل بيست گزاره كليدي در توسعه استان است.

- اهداف برآمده از مطالعات شناخت تفصيلي  استان و جداول SWOT : در حوزه هاي صنعت و معدن، كشاورزي، گردشگري، حمل و نقل، نظام سكونتگاهي و جمعيتياجتماعي و ... اهدافي از مطالعات شناخت تفصيلي استان احصا شده است.

-نقطه نظرات كلان دستگاه هاي اجرايي: مجموعه نظرات حاصل از اولين همايش هم انديشي آمايش استان كه در ارديبهشت ماه سال جاري برگزار گرديد، در راستاي تشكيل سبد اهداف، مورد بررسي قرار گرفته است.

در ادامه همايش دكتر محمود اولاد اهداف بنيادين توسعه استان را با توجه به مجموع مطالعات انجام گرفته در قالب 5 هدف كلي تشريح كرد:

1-ايفاي نقش اساسي در تعاملات و مبادلات بين المللي كشور

2- شكست تله محروميت استان و دستيابي به سطح مطلوب از اقتصاد ملي

3-دستيابي به فرصت هاي برابر توسعه مبتني بر ظرفيت هاي اجتماعي و اقتصادي استان

4-تعادل بخشي زيست محيطي در اكوسيستم هاي استان

5- انسجام بخشي و دستيابي به يكپارچگي عملكردي در ساختار فضايي استان

در بخش دوم همايش 7 كارگاه با موضوعات اقتصادي، عوامل توليد- مديريتي، نهادي و اجتماعي-كشاورزي و زيست محيطي، طبيعي محيطي- صنعت، معدن و انرژي- حمل و نقل، لجستيك و بازرگاني- خدمات و نظام سكونتگاهي و گردشگري، علم و فناوري به منظور هم انديشي تشكيل شد. در اين كارگاه ها عوامل كليدي، شدت تاثير عوامل و قدرت پيش بيني پذيري عوامل در حوزه هاي مختلف توسط شركت كنندگان مورد ارزيابي قرار گرفت.

 


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL